Đáp án full 24 mã đề thi môn địa tốt nghiệp THPT 2023

Xuất bản: 29/06/2023 - Cập nhật: 03/07/2023 - Tác giả:

Đáp án full 24 mã đề thi môn địa tốt nghiệp THPT 2023 dành cho các em học sinh 12 dễ dàng đối chiếu kết quả bài làm và thử đánh giá kết quả có thể đạt được.

Sáng ngày 29/6/2023, các sĩ tử tiếp tục bài thi tổ hợp KHXH. Đây là tổ hợp gồm 3 môn thi: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Mỗi đề thi môn địa tốt nghiệp THPT năm 2023 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Thời gian làm bài bắt đầu từ 08h30. Môn Địa lý bao gồm 24 mã đề từ 301 - 324, thí sinh có thể xem đáp án tham khảo để dự đoán mức điểm.

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC


ĐÁP ÁN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT SAU

Đáp án full 24 mã đề thi môn địa tốt nghiệp THPT 2023 được tổng hợp dưới đây:

Đáp án địa THPT 2023 mã 301

Đáp án địa THPT 2023 mã 301
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51C61C71A
42A52B62D72D
43C53B63C73D
44A54C64A74C
45C55C65C75A
46A56D66C76A
47C57D67A77C
48D58A68A78D
49B59D69D79D
50B60A70D80A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 301

Đáp án địa THPT 2023 mã 302

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51C61A71A
42D52D62A72A
43D53D63C73A
44D54A64D74C
45C55B65C75D
46D56C66B76C
47C57C67A77C
48C58B68B78D
49A59A69D79B
50B60D70B80B

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 302

Đáp án địa THPT 2023 mã 303

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41B51C61B71B
42A52D62D72C
43D53C63C73C
44D54D64B74C
45B55D65B75B
46C56A66C76B
47A57C67C77D
48A58D68D78D
49D59B69D79C
50C60B70D80B

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 303

Đáp án địa THPT 2023 mã 304

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
41C51D61B71A
42B52B62D72D
43A53C63A73C
44B54B64C74B
45B55C65A75D
46A56C66B76A
47A57C67C77B
48C58D68A78B
49A59D69D79A
50A60C70A80C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 304

Đáp án địa THPT 2023 mã 305

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
41A51B61C71C
42C52D62B72B
43D53D63A73C
44D54B64C74D
45A55B65D75D
46C56C66A76B
47C57D67B77A
48D58C68D78D
49B59B69D79A
50C60B70C80A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 305

Đáp án địa THPT 2023 mã 306

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41D51C61A71A
42A52A62A72C
43D53C63D73A
44B54C64C74B
45B55C65A75A
46C56B66D76B
47B57D67D77C
48A58B68B78C
49C59D69B79B
50D60D70C80D

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 306

Đáp án địa THPT 2023 mã 307

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41C51C61A71B
42C52B62B72D
43C53D63C73A
44B54B64C74A
45D55D65B75D
46C56C66B76D
47B57D67A77A
48A58D68B78C
49C59A69C79D
50B60D70C80D

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 307

Đáp án địa THPT 2023 mã 308

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
41C51D61D71A
42B52D62A72D
43B53D63B73A
44B54B64D74B
45A55D65A75D
46A56B66A76D
47C57B67B77C
48C58B68D78D
49C59D69D79A
50A60A70B80A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 308

Đáp án địa THPT 2023 mã 309

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41C51D61B71B
42C52A62B72C
43B53A63A73C
44D54D64A74B
45C55C65C75C
46B56D66D76C
47D57B67B77B
48B58C68D78D
49D59B69D79C
50C60D70B80D

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 309

Đáp án địa THPT 2023 mã 310

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41C51C61A71B
42B52C62C72A
43D53D63A73C
44A54C64A74B
45A55B65C75B
46B56D66D76A
47A57D67D77A
48C58C68B78A
49A59D69C79C
50D60B70B80B

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 310

Đáp án địa THPT 2023 mã 311

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41C51C61A71A
42C52A62A72A
43D53C63A73A
44A54A64D74D
45D55B65D75C
46B56D66C76D
47A57C67C77D
48D58B68D78A
49D59B69C79C
50A60D70C80C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 311

Đáp án địa THPT 2023 mã 312

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41D51C61B71B
42B52D62C72A
43D53B63A73C
44C54A64A74C
45C55A65A75B
46C56A66B76C
47A57C67B77C
48B58C68A78B
49D59A69C79C
50C60A70B80A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 312

Đáp án địa THPT 2023 mã 313

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
41D51D61C71A
42A52D62D72B
43A53A63B73C
44B54A64D74C
45D55D65C75D
46A56A66C76C
47B57A67B77C
48B58D68C78D
49D59A69B79B
50B60C70C80C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 313

Đáp án địa THPT 2023 mã 314

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41C51B61B71C
42A52D62A72D
43A53D63A73A
44A54A64B74A
45C55D65A75C
46C56D66A76C
47B57C67B77A
48D58C68D78B
49D59C69A79B
50C60D70B80C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 314

Đáp án địa THPT 2023 mã 315

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41D51B61C71B
42C52A62B72A
43A53C63B73D
44C54C64C74D
45B55A65B75A
46C56C66B76A
47B57C67A77B
48B58D68D78D
49C59A69A79A
50A60D70D80B

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 315

Đáp án địa THPT 2023 mã 316

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41C51A61A71D
42D52D62C72D
43B53C63A73B
44A54A64B74D
45C55A65C75B
46B56D66B76B
47D57C67A77D
48C58B68A78C
49D59C69B79D
50C60D70B80A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 316

Đáp án địa THPT 2023 mã 317

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51B61C71B
42D52D62D72D
43C53C63A73C
44D54A64D74C
45A55D65B75B
46B56A66D76A
47A57A67C77C
48C58C68D78A
49B59B69C79B
50D60D70C80B

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 317

Đáp án địa THPT 2023 mã 318

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41B51D61B71D
42A52B62A72D
43D53C63A73A
44A54B64A74A
45A55B65B75D
46B56A66D76A
47C57B67A77D
48D58B68C78D
49C59B69A79C
50C60D70C80B

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 318

Đáp án địa THPT 2023 mã 319

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41B51D61D71C
42D52C62B72D
43C53B63B73A
44C54C64D74A
45C55C65A75C
46B56A66C76D
47B57B67A77C
48B58A68D78A
49D59B69B79D
50A60D70A80D

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 319

Đáp án địa THPT 2023 mã 320

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41B51B61C71B
42A52B62D72B
43D53D63A73A
44C54D64D74B
45D55B65B75D
46A56B66A76A
47B57A67A77B
48A58D68D78D
49C59B69A79B
50D60C70D80A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 320

Đáp án địa THPT 2023 mã 321

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51A61B71D
42C52D62B72C
43A53B63B73B
44B54B64D74C
45A55C65D75D
46D56D66C76B
47B57D67A77D
48B58C68A78D
49A59C69A79C
50C60C70D80C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 321

Đáp án địa THPT 2023 mã 322

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41D51B61B71B
42D52C62D72C
43C53C63A73B
44A54A64D74C
45C55B65B75C
46B56A66D76D
47B57D67A77B
48C58A68D78D
49B59B69A79D
50D60C70A80C

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 322

Đáp án địa THPT 2023 mã 323

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41D51D61C71B
42D52A62D72C
43D53D63C73A
44B54D64C74B
45D55C65A75C
46A56B66A76B
47C57B67B77C
48D58D68A78B
49A59C69A79A
50D60A70B80B

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 323

Đáp án địa THPT 2023 mã 324

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
41A51A61A71C
42D52B62B72A
43D53C63C73A
44B54C64A74C
45B55C65B75B
46C56B66C76C
47D57A67C77B
48A58B68A78A
49B59B69B79C
50C60B70A80A

>>> Chi tiết đề và Đáp án đề địa 2023 mã 324

Hi vọng rằng với Đáp án full 24 mã đề thi môn địa tốt nghiệp THPT 2023 các em sẽ có thể dễ dàng đối chiếu các mã đề với nhau và đưa ra kết quả chính xác cho bài làm của mình vừa hoàn thành. Chúc các em có 1 kì thi thành công.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM