Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang 2018

Cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2018

Đề thi chính thưc môn Toán vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2018


 

Đáp Án môn Toán vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2018

Câu 1 + Câu 2.1 + 2.2

Câu 2.3

Câu 3:


Câu 4:

Câu 4.4:

Câu 5: 

Nếu không tự động cập nhật được đáp án, các em xem tại đây:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-tinh-bac-giang-2018

Back to top