Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử Sở Tiền Giang

Xuất bản: 25/05/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử Sở Tiền Giang với những dạng câu hỏi sát đề thi tốt nghiệp môn sử chính thức mà em cần ôn luyện.

Mục lục nội dung

Thử sức với mẫu đề thi thử THPT quốc gia 2021 dành cho học sinh lớp 12 của sở Giáo dục & đào tạo tỉnh Tiền Giang vừa diễn ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử.

Chi tiết 40 câu hỏi đề thi thử môn Sử 2021 này như sau:

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử Sở Tiền Giang

Câu 1: Nội dung nào sau đây là một trong những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945)?

A. Viện trợ cho các nước Tây Âu phục hồi kinh tế.

B. Thành lập Liên minh châu Âu.

C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

D. Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Câu 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới?

A. Tây Ban Nha.

B. Mĩ.

C. Bồ Đào Nha.

D. Hà Lan.

Câu 3: Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh lịch sử của phong trào Cần Vương (1885-1896)?

A. Triều đình Huế đã kí với thực dân Pháp Hiệp ước Patonốt.

B. Thực dân Pháp đã hoàn thành quá trình bình định Việt Nam.

C. Việt Nam vẫ là một nước phong kiến độc lập có chủ quyền.

D. Thực dân Pháp nổ súng mở đầu quá trình xâm lược Việt Nam.

Câu 4:

Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được ký kết, Mĩ đã thực hiện âm mưu nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

A. Bắt đầu triển khai chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

B. Giúp Pháp tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

C. Biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mĩ.

D. Bắt đầu can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

Câu 5: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của quân dân miền Nam Việt Nam được mở đầu bằng chiến dịch nào sau đây?

A. Đường số 14 - Phước Long.

B. Tây Nguyên.

C. Huế - Đà Nẵng.

D. Hồ Chí Minh.

Câu 6: Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Kháng chiến chống đế quốc Mĩ.

B. Đấu tranh giành chính quyền.

C. Kháng chiến chống thực dân Pháp.

D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 7: Đế quốc Mĩ có thủ đoạn nào sau đây trong chiến lược Chiến tranh cục bộ ở miền Nam Việt Nam (1965-1968)?

A. Chỉ tiến hành dồn dân lập ấp chiến lược.

B. Mở những cuộc hành quân “tìm diệt”.

C. Chỉ sử dụng chiến thuật trực thăng vận.

D. Chỉ sử dụng chiến thuật thiết xa vận.

Câu 8: Lực lượng xã hội nào sau đây xuất hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897-1914)?

A. Tầng lớp tiểu tư sản.

B. Giai cấp tư sản.

C. Giai cấp địa chủ.

D. Giai cấp nông dân.

Câu 9: Vào cuối tháng 9-1945, nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân nào sau đây xâm lược trở lại Việt Nam?

A. Pháp.

B. Tây Ban Nha.

C. Bồ Đào Nha.

D. Anh.

Câu 10: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (8-1945) có một trong những nội dung nào sau đây?

A. Thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

B. Quyết định chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền.

C. Ban hành chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”.

D. Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh để tập hợp nhân dân đấu tranh.

Câu 11: Nội dung nào sau đây là một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929)?

A. Tổ chức cuộc tẩy chay tự sản Hoa kiều.

B. Phát động nhân dân tổng tiến công và nổi dậy.

C. Phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”.

Câu 12: Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định động lực của cách mạng là hai giai cấp nào sau đây?

A. Địa chủ và tư sản dân tộc.

B. Công nhân và tiểu tư sản.

C. Nông dân và tiểu tư sản.

D. Công nhân và nông dân.

Câu 13: Ngày 13-3-1954, quân dân Việt Nam nổ súng mở màn chiến dịch nào sau đây?

A. Việt Bắc.

B. Điện Biên Phủ.

C. Tây Nguyên.

D. Biên giới.

Câu 14: Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm 1950-1975, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây?

A. Là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân.

B. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới

C. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu thế giới.

D. Sản lượng công nghiệp chiếm hơn 50% sản lượng công nghiệp thế giới.

Câu 15: Quân dân miền Nam Việt Nam đã giành được thắng lợi nào sau đây trong cuộc đấu tranh chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ?

A. Bình Giã (1964).

B. Tây Nguyên (1975).

C. Đường 14 - Phước Long (1975).

D. Huế - Đà Nẵng (1975).

Câu 16: Cuối năm 1950, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự nào sau đây ở Đông Dương?

A. Đà Lát đơ Tátxinhi.

B. Rove.

C. Nava.

D. Đácgiăngliơ.

Câu 17: Tại Quốc hội Mĩ ngày 12-3-1947, Tổng thống Truman khẳng định sự tồn tại của quốc gia nào sau đây là nguy lớn đối với nước Mĩ?

A. Pháp.

B. Đức.

C. Liên Xô.

D. Anh.

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sử 2021 Yên Định 2 lần 1

Câu 18: Trong những năm 1946-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây để giành độc lập dân tộc?

A. Anh.

B. Bồ Đào Nha.

C. Hà Lan.

D. Pháp.

Câu 19: Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện của xu thế nào sau đây?

A. Phi Mĩ hóa.

B. Thực dân hóa.

C. Toàn cầu hóa.

D. Vô sản hóa.

Câu 20: Năm 1962, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân nước nào sau đây ở châu Phi giành được thắng lợi?

A. Achentina.

B. Mêhicô.

C. Angiêri.

D. Braxin.

Câu 21: Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới?

A. Hà Lan.

B. Malaixia.

C. Nhật Bản.

D. Tây Ban Nha.

Câu 22: Tư sản Việt Nam có hoạt động nào sau đây trong phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925?

A. Đấu tranh chống độc quyền xuất cảng lúa gạo tại Nam Kì của tư bản Pháp.

B. Phát động nhân dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

C. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho nhà yêu nước Phan Bội Châu.

D. Thành lập nhà xuất bản tiến bộ Nam đồng thư xã ở Hà Nội.

Câu 23: Trong giai đoạn 1939-1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

A. Phát xít Đức tấn công Liên Xô.

B. Trật tự hai cực, hai phe được xác lập.

C. Chiến tranh lạnh thực sự chấm dứt.

D. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.

Câu 24: Nội dung nào sau đây là một trong những ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

A. Buộc Pháp - Nhật nhượng bộ một số yêu sách về dân chủ.

B. Hình thành nên khối liên minh công - nông trong thực tiễn.

C. Chứng tỏ giai cấp công nhân đã đủ sức lãnh đạo cách mạng.

D. Xây dựng được đội quân chính trị hùng hậu của cách mạng.

Câu 25: Nội dung nào sau đây là một trong những thuận lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Liên Xô trực tiếp giúp đỡ tất cả các nước.

B. Có sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.

C. Có một tổ chức lãnh đạo thống nhất.

D. Thực dân Anh, Pháp bị suy yếu.

Câu 26: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Tranh thủ chiến tranh để làm giàu.

B. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn.

C. Giàu tài nguyên khoáng sản.

D. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.

Đề thi thử sử 2021 mới nhất: Đề thi thử môn sử 2021 có đáp án của tỉnh Hà Tĩnh

Câu 27: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây không có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

A. Phát xít Đức tiến công Liên Xô.

B. Nước Nga Xô viết được thành lập.

C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

D. Quốc tế Cộng sản được thành lập.

Câu 28: Hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1919-1923) có ý nghĩa nào sau đây?

A. Làm cho giai cấp công nhân hoàn toàn trở thành tự giác.

B. Chuẩn bị điều kiện về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng.

C. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước.

D. Xác định được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Câu 29: Chiến thắng nào sau đây của quân dân Việt Nam có ý nghĩa quyết định buộc Mĩ kí phải Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

A. Cuộc phản công ở Đường 9 - Nam Lào 1971.

B. Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972.

C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.

D. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Câu 30: Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương không có nội dung nào sau đây?

A. Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực.

B. Các bên tham chiến ngừng xung đột, giữ nguyên quân đội của mình tại vị trí cũ.

C. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước.

D. Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Câu 31: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) và Việt Nam Quốc dân đảng có điểm tương đồng nào sau đây?

A. Chủ trương giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị của Pháp.

B. Chú trọng giác ngộ nông dân và binh lính người Việt làm lực lượng chủ lực.

C. Phát triển rộng khắp các tổ chức cơ sở trong quần chúng nhân dân lao động.

D. Chú trọng tuyên truyền lí luận cách mạng trong quần chúng nhân dân.

Câu 32: Ở Việt Nam, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 có điểm tương đồng nào sau đây?

A. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa căn cứ địa và tiền tuyến.

B. Nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của Liên Xô.

C. Đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi hoàn toàn.

D. Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định thắng lợi.

Câu 33: Mặt trận Việt Minh ra đời và hoạt động là một sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương vì một trong những lí do nào sau đây?

A. Là vấn đề sách lược để đưa cách mạng đến thắng lợi.

B. Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân giành chính quyền.

C. Đoàn kết nhân dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

D. Phân hóa, cô lập được đối tượng của cách mạng.

Câu 34: Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 có điểm tương đồng nào sau đây?

A. Có tính chất dân chủ công khai.

B. Có tính chất dân tộc.

C. Có tính chất triệt để.

D. Hình thức đấu tranh quyết liệt.

Câu 35: Ở Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) có điểm khác biệt nào sau đây so với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?

A. Có lực lượng vũ trang ba thứ quân.

B. Có tính chất giữ nước và giải phóng.

C. Có sự kết hợp giữa chiến tranh và khởi nghĩa.

D. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa các chiến trường.

Câu 36: Nội dung nào sau đây là một trong những điểm khác biệt của phong trào tư sản ở Việt Nam những năm 1927-1930 so với những năm 1919-1923? 

A. Chủ yếu đấu tranh chính trị.

B. Có tính chất công khai.

C. Có tính chất cải lương.

D. Có tính chất cách mạng.

Câu 37: Nội dung nào sau đây là thuận lợi của Việt Nam khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ 1954?

A. Địa bàn mở chiến dịch gần hậu phương.

B. Cách mạng đã kiểm soát được hầu hết các địa bàn.

C. Bộ đội chủ lực đã tiếp cận với tập đoàn cứ điểm.

D. Mĩ cắt giảm viện trợ cho thực dân Pháp.

Câu 38: Nội dung nào sau đây thể hiện sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập

A. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào công nhân.

B. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin chủ yếu qua các tác phẩm lí luận.

C. Thành lập một tổ chức quá độ theo khuynh hướng vô sản.

D. Nghiên cứu, tìm hiểu lí luận đấu tranh giải phóng giai cấp.

Câu 39: Nhận xét nào sau đây là đúng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975)?

A. Từ tổng khởi nghĩa phát triển lên chiến tranh.

B. Từ phòng ngự chiến lược phát triển lên tiến công.

C. Từ khởi nghĩa từng phần phát triển lên tổng tiến công.

D. Liên tục phát triển thể tiến công chiến lược.

Câu 40: Nhận định nào sau đây là không phù hợp về Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?

A. Diễn ra hài hòa ở nông thôn và thành thị.

B. Là cuộc cách mạng bạo lực.

C. Có tính chất nhân dân điển hình.

D. Có tính chất dân chủ điển hình.

-HẾT-

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử Sở Tiền Giang

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11D21C31A
2B12D22A32C
3A13B23A33C
4C14B24D34B
5B15A25D35C
6D16A26D36D
7B17C27A37B
8A18A28D38B
9A19C29B39C
10B20C30B40D

Trên đây là một tài liệu đề thử THPT quốc gia môn Sử có đáp án kèm theo khá sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sử đang đợi các em khám phá nữa nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM