Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử của tỉnh Hà Tĩnh

Xuất bản: 14/06/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử của tỉnh Hà Tĩnh với các dạng câu hỏi bám sát trong đề thi minh hoạ của Bộ GD.

Thử sức với mẫu đề thi thử THPT quốc gia 2021 dành cho học sinh lớp 12 của tỉnh Hà Tĩnh vừa diễn ra ngà 12/6/2021, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử.

Chi tiết đề thi thử môn Sử với 40 câu hỏi như sau:

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử của tỉnh Hà Tĩnh

Câu 1: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại quốc gia nào sau đây?

A. Thái Lan.

B. Lào.

C. Philippines.

D. Việt Nam.

Câu 2: Một trong những thành tựu của Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là ?

A. trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới.

B. trở thành siêu cường tài chính thế giới.

C. trở thành cường quốc kinh tế số một thế giới.

D. quốc gia đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu 3: Liên minh chính trị - quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu là ?

A. tổ chức Liên Hợp Quốc (UN).

B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

C. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

D. Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

Câu 4: Một trong những biện pháp của Mĩ khi thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền nam Việt Nam (1961-1965) là?

A. rút dần quân Mĩ và quân đồng minh về nước.

B. tiến hành dồn dân lập " ấp chiến lược".

C. Mở rộng xâm lược Trung Quốc.

D.mở rộng xâm lược Campuchia.

Câu 5: Một trong những biện pháp của Mĩ khi thực hiện chiến lược "Chiến tranh cục bộ " ở miền Nam Việt Nam (1965 - 1968) là

A. rút dần quân Mĩ và quân đồng minh về nước.

B. mở rộng chiến tranh ra toàn khu vực Đồng Nam Á.

C. đưa quân viễn chinh Mĩ vào miền Nam tham chiến.

D. đưa quân các nước Tây Âu vào miền Nam tham chiến.

Câu 6: Trong thời gian hoạt động ở Liên Xô (1923 - 1924), Nguyễn Ái Quốc đã tham dự đại hội nào sau đây ?

A. Đại hội lần thứ V Quốc Tế Cộng Sản

B. Đại hội thành lập Đảng Thanh Niên

C. Đại hội thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

D. Đại hội thành lập Đảng Lao Động Việt Nam

Câu 7: Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (đầu năm 1930) đã thông qua

A. Sách lược vắn tắt của Đảng

B. Chủ chương thành lập Mặt trận Việt Minh

C. Luận cương chính trị Đảng

D. Quyết định thành lập các Hội Cứu Quốc

Câu 8: Sau chiến tranh thế giới thứ hai , các nước Mĩ Latinh trở thành '' sân sau'' của

A. Anh.

B. Pháp

C. Đức

D. Mĩ

Câu 9: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản nhận viện trợ của quốc gia nào sau đây để phục hồi nền kinh tế ?

A. Anh

B. Mĩ

C. Pháp

D. Thái Lan

Câu 10: Một trong những hoạt động để phát triển hậu phương của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1951 - 1953 là

A. tiến hành cải cách ruộng đất trên cả nước

B. xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

C. tiến hành đổi mới toàn diện đất nước

D. phát động phong trào thi đua yêu nước

Câu 11: Chiến dịch nào sau đây mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 của quân dân Việt Nam?

A. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng

B. Chiến dịch Tây Nguyên

C. Chiến dịch Phước Long.

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Câu 12: Kế hoạch quân sự cuối cùng của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954) là

A. Kế hoạch Bôlae

B. Kế hoạch Nava

C. Kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi

D. Kế hoạch Rơve

Câu 13: Trong phong trào dân chủ 1936 - 1939, để thu thập "dân nguyện" tiến tới Đông Dương đại hội, trên khắp đất nước Việt Nam đã thành lập?

A. các hội phản đế.

B. các hội cứu quốc.

C. các ủy ban hành động.

D. các Công hội đỏ

Câu 14: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 1939 có chủ trương nào sau đây?

A. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

B. Thành lập mặt trận Việt Minh.

C. Sử dụng hình thức đấu tranh hợp pháp.

D. Thành lập Quân đội Quốc gia Việt Nam.

Câu 15: Đầu tháng 5-1975, quân đội Khơ me đỏ ở Campuchia đã cho quân đổ bộ đánh chiếm vùng lãnh thổ nào sau đây?

A. Đà Nẵng

B. Lai Châu

C. Đảo Phú Quốc

D. Đảo Cồn Cỏ

Câu 16: Năm 1960, cách mạng miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong

A. phong trào Đồng Khởi

B. chiến dịch Phước Long

C. trận Ấp Bắc

D. trận Vạn Tường

Câu 17: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thế lực đế quốc nào trở lại xâm lược Việt Nam?

A. Hà Lan

B. Nhật Bản

C. Đức

D. Pháp

Câu 18: Trong những năm 1973 - 1991, nền kinh tế của nhiều nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu

A. cơ bản ổn định và phục hồi mọi mặt

B. Lâm vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng

C. phát triển mạnh mẽ

D. phát triển "thần kỳ"

Câu 19: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), những nước nào sau đây sẽ trở thành những nước trung lập?

A. Anh và Pháp

B. Triều Tiên và AnH

C. Áo và Phần Lan

D. Trung Quốc và Mông Cổ

Câu 20: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

A. cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

B. sự ra đời của các liên minh quân sự

C. sự phát triển của chiến tranh lạnh.

D. các cuộc chiến tranh thế giới.

Câu 21: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu?

A. Đánh đuổi giặc Pháp, giải phóng dân tộc

B. Thành lập Đảng Cộng sản để lãnh đạo cách mạng

C. Dựa vào Pháp lật đổ chế độ phong kiến

D. Giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội

Câu 22: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

A. Tăng cường sức mạnh để tham gia các cuộc chạy đua vũ trang.

B. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

C. Hợp tác giữa các nước để cùng nhau phát triển.

D. Sự ra đời và hoạt động hiệu quả của các tổ chức hợp tác khu vực.

Câu 23: Trong giai đoạn 1954 - 1975, thắng lợi nào sau đây đã tạo ra thời cơ thuận lợi  để nhân dân Việt Nam tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam?

A. Chiến thắng Ấp Bắc năm 1963

B. Cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968

C. Hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết năm 1973

D. Chiến thắng Vạn Tường năm 1965

Câu 24: Phong trào Cần Vương (1885 - 1896) ở Việt Nam là

A. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

B. Phong trào đấu tranh tự phát của nông dân.

C. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản.

D. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến.

Câu 25: Một trong những chủ trương đấu tranh của tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng (1927 - 1930) là

A. lấy công nhân và nông dân làm lực lượng nòng cốt.

B. đánh đuổi giặc pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

C. đánh đổ đế quốc và tay sai, lập chính phủ công nông binh.

D. thành lập chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Câu 26: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của các nền kinh tế các nước Tây Âu giai đoạn 1952-1973?

A. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển.

B. Chi phí cho quốc phòng thấp (không quá 1% GDP).

C. Áp dụng thành tựu của cách mạng khoa học kĩ thuật.

D. Vai trò quản lý có hiệu quả của nhà nước.

Câu 27: Yếu tố khách quan nào sau đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936 - 1939?

A. Chủ nghĩa phát xít chuẩn bị gây chiến tranh thế giới.

B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

C. Chính phủ mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền.

D. Quốc tế Cộng sản tổ chức Đại hội lần thứ V.

Câu 28: Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam được thực hiện quyền công dân gắn với sự kiện nào sau đây?

A. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước.

B. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam ra đời.

C. Quốc hội họp phiên đầu tiên ở Hà Nội.

D. Cách mạng tháng Tám thành công.

Câu 29: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng biến chuyển về cơ cấu kinh tế Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Nhiều hầm mỏ, đồn điền được đầu tư vốn.

B. Phương thức sản xuất tư bản được du nhập hoàn chỉnh.

C. Các vùng công nghiệp và đô thị phát triển hơn.

D. Phụ thuộc năng nề vào nền kinh tế Pháp.

Câu 30: Hiệp định Sơ bộ ký kết giữa đại diện Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và đại diện chính phủ Pháp ngày 6/3/1946 đã

A. thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

B. công nhận tính thống nhất của nước Việt Nam.

C. thừa nhận độc lập và chủ quyền của Việt Nam.

D. công nhận nền độc lập của nước Việt Nam.

Câu 31: Ở Việt Nam, phong trào cách mạng trong những năm 20 của thế kỷ XX có điểm mới nào sau đây so với trước Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản sang khuynh hướng vô sản.

B. Hai khuynh hướng phong kiến và tư sản cùng song song tồn tại.

C. Hai khuynh hướng tư sản và vô sản hỗ trợ lẫn nhau trong đấu tranh.

D. Hai khuynh hướng tư sản và vô sản cùng song song tồn tại.

Câu 32: Điểm chung về nghệ thuận quân sự của Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí minh (1975) là

A. bao vây, đánh lấn kết hợp tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng nhân dân.

B. Từng bước siết chặt vòng vây, kết hợp đánh tiêu diệt và đánh tiêu hao.

C. Chia cắt từng bước, đánh chiếm các cơ quan đầu não của đối phương.

D. sử dụng các quân đoàn chủ lực, tổ chức các trận đánh vào địa bàn xung yếu

Câu 33: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về Cao trào kháng Nhật cứu nước (1945) ở Việt Nam?

A. Là thời kì khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích cục bộ.

B. đi từ khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng.

C. đi từ giành chính quyền bộ phận tiến lên giành chính quyền hoàn toàn.

D. Mục tiêu chính là giành chính quyền ở các trung tâm đầu não của kẻ thù.

Câu 34: Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) đã trở về với tư tưởng của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) khi

A. Xác định cách mạng tư sản dân quyền chỉ thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

B. chủ trương thành lập chính phủ công nông binh ở mỗi nước của khu vực Đông Dương.

C. chủ trương thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa của khu vực Đông Dương.

D. khẳng định cách mạng Đông Dương là cách mạng giải phóng dân tộc.

Câu 35: Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930-1931 là bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì

A. đã xây dựng được mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.

B. đã bước đầu xây dựng lực lượng chính trị cho cách mạng.

C. tạm gác nhiệm vụ giai cấp, tập trung cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

D. giành được chính quyền ở hầu hết các vùng nông thôn trên cả nước.

Câu 36: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam giai đoạn 1919 - 1930?

A.Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện.

B. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

C. Cách mạng vô sản Pháp thành công.

D. Sự ra đời của nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Câu 37: Một trong những hạn chế của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là

A. có điều khoản ngừng bắn nhưng chưa có giải pháp chính trị cho Việt Nam.

B. lấy vĩ tuyến 17 làm gianh giới về chính trị và lãnh thổ giữa hai miền Việt Nam.

C. quy định về khu vực tập kết, chuyển quân và thời gian rút quân của Pháp ở Việt Nam.

D. chưa công nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương.

Câu 38: Phong trào yêu nước Việt Nam những năm 1919 - 1930 có điểm mới nào sau đây so với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX?

A. Xuất hiện khuynh hướng vô sản.

B. Do các sĩ phu yêu nước tiến bộ lãnh đạo.

C. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang.

D. Tập hợp đông đảo các lực lượng xã hội.

Câu 39: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 ở Việt Nam có điểm chung nào sau đây?

A. Tấn công và các cơ quan đầu não của kẻ thù.

B. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa tiến công và nổi dậy.

C. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa các chiến trường.

D. Tấn công vào địa bàn chiến lược mạnh nhất của địch.

Câu 40: Trong giai đoạn 1939 - 1945, sự kiện lịch sử thế giới nào ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

A. Liên Xô tấn công quân Nhật ở Trung Quốc.

B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

C. Đại hội VII của Quốc tế cộng sản.

D. Mĩ phát động chiến tranh lạnh.

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử của tỉnh Hà Tĩnh

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11B21A31D
2A12B22A32B
3D13C23C33A
4B14A24D34D
5C15C25B35B
6A16A26B36D
7A17D27C37C
8D18B28A38A
9B19C29C39C
10D20A30B40A

Trên đây là một tài liệu đề thử THPT quốc gia môn Sử có đáp án kèm theo khá sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sử đang đợi các em khám phá nữa nhé.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM