Đáp án đề thi thử Hóa THPT quốc gia 2018 TP Đà Nẵng

Xem ngay đề thi kèm đáp án thi thử môn Hóa học lớp 12 kì thi thử trung học phổ thông quốc gia năm 2018, sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng.

Đề thi:

Câu 41: Kim loại dẫn điện tốt nhất là        

A. Cu.    B. Ag.    C. Al.    D. Fe.

Câu 45: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(metyl metacrylat).    B. Poli(vinyl clorua).

C. Poli(etylen terephtalat).    D. Poliacrilonitrin.

Câu 48: Phenol không có tính chất nào sau đây?

A. Tạo kết tủa trắng khi tác dụng với nước brom.

B. Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ.

C. Tác dụng với dung dịch natri hiđroxit.

D. Tan ít trong nước lạnh.

Câu 49: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất béo rắn chứa chủ yếu các gốc axit béo no.

B. Chất béo còn gọi là triglixerit hay triaxylglixerol.

C. Xà phòng hóa chất béo là phản ứng thuận nghịch.

D. Dầu mỡ để lâu thường có mùi khó chịu.

Câu 56: Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

A.    Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7.

B.    Polipropilen, polibutađien, nilon-7.

C.    Polipropilen, tinh bột, poli(metyl metacrylat).

D.    Tơ visco, poli(metyl metacrylat), polibutađien.

Câu 59: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Anilin tham gia phản ứng thế với brom khó hơn benzen.

B. Metylamin làm hồng dung dịch phenolphtalein.

C. Amin thơm là chất lỏng hoặc rắn và dễ bị oxi hóa.

D. Nhiệt độ sôi của amin tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối.

Câu 76: Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X gồm hai este (phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng 350 ml dung dịch NaOH 1,4M. Chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được a mol ancol Y duy nhất và 39,86 gam hỗn hợp Z gồm 3 muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol Y cần vừa đủ 3,5a mol O2, thu được 11,88 gam CO2 và 6,48 gam H2O. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Z là

A. 46,06%.    B. 34,12%.    C. 49,47%.    D. 30,71%.
 

từ câu 41 đến 54 đề thi thử Hóa THPT quốc gia 2018 Đà Nẵng
từ câu 55 đến 66 đề thi thử Hóa THPT quốc gia 2018 Đà Nẵng
từ câu 67 đến 78 đề thi thử Hóa THPT quốc gia 2018 Đà Nẵng
câu 79, 80 đề thi thử Hóa THPT quốc gia 2018 Đà Nẵng
 

Đáp án tham khảo:

 

41 B 51 D 61 A 71 B
42 C 52 C 62 D 72 A
43 D 53 B 63 B 73 D
44 A 54 D 64 D 74 A
45 C 55 B 65 C 75 D
46 A 56 B 66 D 76 C
47 D 57 A 67 C 77 A
48 B 58 C 68 A 78 B
49 C 59 A 69 D 79 B
50 C 60 A 70 C 80 B

 

Xem thêm đề thi thử khác:

Đề thi thử toán THPTQG 2018 trường ĐH Ngoại Thương

Đề Toán thi thử THPT trường ĐH Hồng Đức năm 2018

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi thử Hóa THPT quốc gia 2018 TP Đà Nẵng để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hoá trường Yên Phong 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hoá trường Yên Phong 1, Bắc Ninh có đáp án cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải đề

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá lần 1 chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 1 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá lần 2 chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top