Đáp án đề thi Anh chuyên vào lớp 10 PTNK - TPHCM 2018

Tham khảo đáp án đề thi chính thức vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường Phổ thông Năng Khiếu TPHCM năm học 2018 - 2019. (Mã đề 597, 264, 375, 608)

Đề thi chính thức:

Mã đề 597:

đề thi Anh chuyên vào lớp 10 PTNK - TPHCM 2018 

Mã đề 375:

 

Mã đề 608:

 

Gợi ý đáp án :

Mã đề 597:

1 A 21 B 41 D 61 C 81 C
2 D 22 D 42 B 62 C 82 C
3 C 23 A 43 B 63 D 83 C
4 C 24 D 44 A 64 C 84 B
5 A 25 B 45 B 65 B 85 B
6 B 26 C 46 C 66 C 86 C
7 A 27 C 47 D 67 A 87 D
8 B 28 A 48 D 68 D 88 B
9 B 29 C 49 B 69 C 89 A
10 A 30 D 50 D 70 B 90 D
11 D 31 A 51 C 71 C 91 B
12 D 32 A 52 D 72 D 92 C
13 A 33 B 53 B 73 C 93 D
14 A 34 C 54 C 74 B 94 B
15 C 35 A 55 C 75 A 95 A
16 A 36 D 56 D 76 D 96 B
17 B 37 B 57 B 77 B 97 C
18 A 38 A 58 A 78 C 98 D
19 C 39 A 59 D 79 D 99 A
20 A 40 B 60 B 80 A 100 B

 

Mã đề 375:

1.B
2.D
3.C
4.D
5.C
6.D
7.A
8.B
9.C
10.B
11.B
12.C
13.D
14.A
15.A
16.B
17.C
18.D
19.A
20.B

21.A
22.B
23.B
24.A
25.A
26.B
27.C
28.A
29.C
30.D

31.D
32.D
33.C
34.A
35.B
36.B
37.A
38.C
39.A
40.B
41.B
42.D
43.B
44.C
45.A
46.A
47.D
48.D
49.D
50.D
51.C
52.C
53.D
54.B
55.B
56.B
57.B
58.A
59.D
60.B
61.C
62.C
63.D
64.D
65.C
66.D
67.C
68.B
69.B
70.C
71.C
72.A
73.D
74.B
75.B
76.A
77.B
78.B
79.C
80.C
81.D
82.A
83.A
84.B
85.A
86.A
87.B
88.B
89.A
90.D
91.C
92.B
93.D
94.C
95.B
96.C
97.A
98.C
99.C
100.A


 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi Anh chuyên vào lớp 10 PTNK - TPHCM 2018 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu