Đáp án mã đề 418 môn Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đọc Tài Liệu chia sẻ đề thi và đáp án môn Anh mã đề 418 THPT Quốc Gia năm 2017 chính thức của bộ GD&DT

Đề thi

Đáp án đề thi môn Anh 418 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 1
Đáp án đề thi môn Anh 418 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 2
Đáp án đề thi môn Anh 418 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 3
Đáp án đề thi môn Anh 418 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 4
Đáp án đề thi môn Anh 418 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 5
Đáp án đề thi môn Anh 418 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 6
 

Đáp án

1 A 11 D 21 B 31 C 41 C
2 B 12 D 22 A 32 C 42 A
3 A 13 A 23 C 33 B 43 C
4 C 14 B 24 B 34 A 44 A
5 B 15 A 25 A 35 C 45 A
6 B 16 B 26 B 36 C 46 B
7 D 17 D 27 C 37 B 47 A
8 A 18 A 28 B 38 C 48 C
9 C 19 C 29 C 39 A 49 C
10 D 20 B 30 B 40 C 50 C

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án mã đề 418 môn Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017 để xem ở dưới đây
Back to top