Đáp án đề thi Sinh mã đề 214 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Sinh mã đề 214 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức:

Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1
Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2
Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 3
Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 4
Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 5
Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 6
Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 7
 

Đáp án:

81.D 82.B 83.B 84.C 85.A 86. C 87. C 88. A 89.B 90.A
91.C 92.A 93.A 94.A 95.C 96. D 97.C 98.B 99.C 100.A
101.C 102.B 103.C 104.D 105.C 106. D 107.B 108.C 109. C 110.A
111.C 112.B 113.C 114.A 115.A 116.B 117.B 118.C 119.A 120.B

Back to top