Đáp án câu hỏi thảo luận trang 103 sgk sinh học 9

Tại sao ưu thế lai có biểu hiện rõ nhất ở F1...., tất cả bạn sẽ có câu trả lời ở câu hỏi thảo luận trang 103 sgk sinh học 9..

Đề bài:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Tại sao khi lai hai dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất?

- Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Trả lời:

1. Khi lai hai dòng thuần chủng, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất vì hầu hết các cặp gen ở trạng thái dị hợp, chỉ có các gen trội có lợi mới được biểu hiện ở cơ thể F1.

2. Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ vì con lai F1 là cơ thể dị hợp, nếu đem các con lai F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ dị hợp giảm , tỉ lệ đồng hợp tăng, các gen lặn sẽ được tổ hợp lại với nhau tạo thể đồng hợp lặn→ các tính trạng có hại sẽ được biểu hiện ra bên ngoài kiểu hình, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm của các thế hệ tiếp theo.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu