Đáp án câu hỏi bài 4 trang 44 sgk Toán lớp 8 tập 2

Xem cách làm và đáp án câu hỏi bài 4 trang 44 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Bất Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Giải các bất phương trình sau:

a) x + 12 > 21;

b) -2x > -3x – 5.

Lời giải đáp án

a) x + 12 > 21 ⇔ x > 21 - 12 ⇔ x > 9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình x + 12 > 21 là {x|x > 9}

b) -2x > -3x – 5 ⇔ -2x + 3x > -5 ⇔ x > -5

Vậy tập nghiệm của bất phương trình -2x > -3x – 5 là {x|x > -5}

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án câu hỏi bài 4 trang 44 sgk Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu