Đáp án câu hỏi bài 4 trang 44 sgk Toán lớp 8 tập 2

Xem cách làm và đáp án câu hỏi bài 4 trang 44 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Bất Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Giải các bất phương trình sau:

a) x + 12 > 21;

b) -2x > -3x – 5.

Lời giải đáp án

a) x + 12 > 21 ⇔ x > 21 - 12 ⇔ x > 9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình x + 12 > 21 là {x|x > 9}

b) -2x > -3x – 5 ⇔ -2x + 3x > -5 ⇔ x > -5

Vậy tập nghiệm của bất phương trình -2x > -3x – 5 là {x|x > -5}

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu