Mục lục bài học

Bài 1 trang 57 sgk đại số lớp 10

Xem hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 1 trang 57 sách giáo khoa Toán lớp 10 phần Đại số

Đề bài: Cho hai phương trình

Hướng dẫn giải bài bài 1 trang 57 sgk đại số lớp 10

Cộng các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi:

a) Phương trình nhận được có tương đương với một trong hai phương trình đã cho hay không?

b) Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho hay không ?

Đáp án bài 1 trang 57 sgk Toán đại số 10

Hướng dẫn giải bài bài 1 trang 57 sgk đại số lớp 10

Tập nghiệm của phương trình mới nhận sau phép cộng khác với các tập nghiệm của phương trình đã cho ban đầu. Vậy phương trình có được do cộng các vế tương ứng của hai phương trình đã cho không tương đương với phương trình nào.

b) Phương trình này cũng không phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình. Bởi vì nghiệm của một trong hai phương trình đã cho không là nghiệm của phương trình mới.

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 57 SGK Đại số 10

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu