Cách giải bài 9 trang 187 sgk Vật Lý lớp 10

Lập bảng so sánh đặc tính của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Đề bài

Hãy lập bảng phân loại và so sánh các đặc tính của các chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình ?

Đáp án

Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể, do đó có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định.
Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng.
Chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính đẳng hướng.

Cách giải bài 9 trang 187 sgk Vật Lý lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu