Hình học lớp 10 đáp án bài 8 trang 81 sgk

Biết tọa độ điểm và phương trình đường thẳng, tính khoảng cách giữa điểm đó đến đường thẳng

Đề bài

Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau

Hình học lớp 10 đáp án bài 8 trang 81 sgk

Đáp án


Hình học lớp 10 đáp án bài 8 trang 81 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top