Mục lục bài học

Đáp án bài 8 trang 71 sgk đại số lớp 10

Tìm ba phân số có tử số bằng một và tổng của ba phân số đó có giá trị là một, giải hệ phương trình ba ẩn

Đề bài: 

Ba phân số có tử số là một và tổng của ba phân số đó là một. Hiệu của của phân số thứ nhất và phân số thứ hai bằng phân số thứ ba, còn tổng của phân số thứ nhất và phân số thứ hai bằng năm lần phân số thứ ba. Tìm các phân số đó.

Đáp án:

Ta gọi x, y, z lần lượt là mẫu số của các phân số đã cho

Điều kiện: Đáp án bài 8 trang 71 sgk đại số lớp 10

Tổng của ba phân số là một nên: Đáp án bài 8 trang 71 sgk đại số lớp 10

Hiệu của của phân số thứ nhất và phân số thứ hai bằng phân số thứ ba nên Đáp án bài 8 trang 71 sgk đại số lớp 10
Tổng của phân số thứ nhất và phân số thứ hai bằng năm lần phân số thứ ba nênĐáp án bài 8 trang 71 sgk đại số lớp 10

Ta có hệ phương trình:

Đáp án bài 8 trang 71 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu