Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 8 trang 136 sgk

Tính vận tốc của vận ở cuối chuyển động khi vật đó đã chuyển động được một quãng đường xác định
Mục lục nội dung

Đề bài

Một vật khối lượng m = 2 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Dưới tác dụng của lực nằm ngang 5 N, vật chuyển động và đi được 10 m. Tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.

Đáp án

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 8 trang 136 sgk

X