Hướng dẫn giải bài 7 trang 95 sgk hình học lớp 10

Cho hai đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ có chứa tham số, xác định giá trị của tham số để hai đường thẳng song song với nhau

Đề bài

Cho hai đường thẳng

Hướng dẫn giải bài 7 trang 95 sgk hình học lớp 10

Đáp án

Ta có
Hướng dẫn giải bài 7 trang 95 sgk hình học lớp 10

Vậy chọn B
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top