Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 7 trang 93 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 7 trang 93 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất khí

Bài 7: Phát biểu nào là chính xác?

Dòng điện trong chất khí có thể là dòng chuyển động có hướng của:

A. các electron mà ta đưa vào trong chất khí.

B. các icon mà ta đưa từ bên ngoài vào chất khí.

C. các electron và icon ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

D. các electron và icon sinh ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

Trả lời​​​​​​​

Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển động có hướng của các electron và icon trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

=> Chọn đáp án: D

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top