Hướng dẫn giải bài 7 trang 93 sgk hình học lớp 10

Viết phương trình đường tròn dựa vào những dữ kiện cũng như những điều đã chứng minh được trước đó

Đề bài

Cho đường tròn (C) có tâm I (1;2) và bán kính bằng 3. Chứng minh rằng tập hợp các điểm M từ đó ta vẽ được hai tiếp tuyến với (C) tạo với nhau một góc Hướng dẫn giải bài 7 trang 93 sgk hình học lớp 10 là một đường tròn. Hãy viết phương trình đường tròn đó

Đáp án

Hướng dẫn giải bài 7 trang 93 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top