Mục lục bài học

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk

Giải hệ ba phương trình có chứa ba ẩn, cấp độ khó được tăng lên so với việc giải hệ phương trình hai ẩn

Đề bài: Giải hệ phương trình

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk
Đáp án:

a. Nhân hai vế phương trình thứ ba với 4 và cộng vào phương trình thứ hai 

Nhân phương trình thứ ba với -2 rồi cộng vào phương trình thứ nhất ta có:

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk
Cộng phương trình thứ nhất với phương trình thứ hai ta có hệ mới

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk
b. Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 2 và cộng vào phương trình thứ nhất 

Nhân phương trình thứ nhất với -3 rồi cộng vào phương trình thứ ba ta có:

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk
Nhân phương trình thứ hai với 5 và phương trình thứ ba với 3 rồi cộng hai phương trình đó lại ta được:

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 7 trang 70 sgk
 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top