Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 159 sgk

Xác định hệ thức phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Đề bài

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt?

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 159 sgk

Đáp án

Chọn A
Hệ thức phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt: Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 159 sgk

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu