Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 155 sgk

Từ những tính chất của phân tử ở thể khí hãy đưa ra lựa chọn đúng

Đề bài

Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thế khí ?

A. Chuyển động hỗn loạn.
B. Chuyển động không ngừng.
C. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng.
D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

Đáp án

Chọn D
Tính chất không phải của phân tử của vật chất ở thể khí: chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 155 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu