Mục lục bài học

Cách giải bài 7 trang 107 sgk đại số lớp 10

Tìm điều kiện của các bất phương trình và điều kiện để hai bất phương trình tương đương

Đề bài

Điều kiện của một bất phương trình là gì? Điều kiện để hai bất phương trình tương đương

Đáp án:

Điều kiện của bất phương trình là điều kiện của biến số để sao cho các biểu thức của bất phương trình có nghĩa

Hai bất phương trình tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm

Biến đổi một bất phương trình về một bất phương trình có cùng tập nghiệm gọi là phép biến đổi tương đương

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu