Đáp án bài 6 trang 80 sgk hình học lớp 10

Xác định một điểm có vị trí đặc biệt so với đường thẳng có phương trình tham số cho trước

Đề bài

Cho đường thẳng d có phương trình tham số Đáp án bài 6 trang 80 sgk hình học lớp 10 . Tìm M thuộc d và cách điểm A (0;1) một khoảng bằng 5

Đáp án

Đáp án bài 6 trang 80 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top