Mục lục bài học

Hướng dẫn làm bài 6 trang 50 sgk đại số lớp 10

Xác định tọa độ đỉnh và phương trình trục đối xứng của parabol cho trước

Đề bài:

Xác định tọa độ đỉnh và phương trình trục đối xứng của parabol Hướng dẫn làm bài 6 trang 50 sgk đại số lớp 10

Đáp án:

Tọa độ đỉnh Hướng dẫn làm bài 6 trang 50 sgk đại số lớp 10

Trục đối xứng Hướng dẫn làm bài 6 trang 50 sgk đại số lớp 10

doctailieu.com
Tải về
Back to top