Hướng dẫn giải bài 6 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định khối lượng riêng của chất rắn ở một nhiệt độ cụ thể, trong trường hợp này là khối lượng riêng của sắt, từ đó chọn ra câu trả lời đúng
Mục lục nội dung

Đề bài

Khối lượng riêng của sắt ở 800Hướng dẫn giải bài 6 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10 bằng bao nhêu? Biết khối lượng riêng của nó ở 0Hướng dẫn giải bài 6 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10 là 7,800.Hướng dẫn giải bài 6 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10.

A. 7,900.Hướng dẫn giải bài 6 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10
B. 7,599.Hướng dẫn giải bài 6 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10
C. 7,857.Hướng dẫn giải bài 6 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10
D. 7,485.Hướng dẫn giải bài 6 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10

Đáp án

Chọn B

Hướng dẫn giải bài 6 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X