Đáp án bài 6 trang 187 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định những đặc điểm và tính chất liên quan đến chất rắn vô định hình

Đề bài

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?

A. Có dạng hình học xác định.
B. Có cấu trúc tinh thể.
C. Có tính dị hướng.
D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Đáp án

Chọn D
Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu