Đáp án bài 6 trang 141 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định thế năng đàn hổi của hệ đồng thời xét tới những yếu tố ảnh hưởng tới thế năng này
Mục lục nội dung

Đề bài

Lò xo có độ cứng k = 200 Nm, một đầu cố định đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi bị lo xo nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc khối của vật không ?

Đáp án

Độ cứng: k = 200N/m
Lò xo bị nén 2cm.
Thế năng đàn hồi của lò xo:

Đáp án bài 6 trang 141 sgk Vật Lý lớp 10
Thế năng này không phụ thuộc khối lượng của vật.

X