Cách giải bài 5 trang 93 sgk hình học lớp 10

Tìm tọa độ những điểm đặc biệt trong tam giác như trực tâm của tam giác khi biết tọa độ các đỉnh của tam giác đó

Đề bài

Cho ba điểm A (4;3), B (2;7), C (-3;-8)

a) Tìm tọa độ điểm G, trực tâm H của tam giác ABC 

b) Tìm T là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh T, G, H thẳng hàng

c) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Đáp án

Cách giải bài 5 trang 93 sgk hình học lớp 10
Cách giải bài 5 trang 93 sgk hình học lớp 10
Cách giải bài 5 trang 93 sgk hình học lớp 10

b) Tâm T của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thỏa mãn điều kiện
Cách giải bài 5 trang 93 sgk hình học lớp 10

Do đó tâm T của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thỏa mãn là nghiệm của hệ phương trình
Cách giải bài 5 trang 93 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top