Hướng dẫn giải bài 5 trang 187 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định những đặc điểm và tính chất không phải của chất rắn kết tinh

Đề bài

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

A. Có dạng hình học xác định.
B. Có cấu trúc tinh thể.
C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.
D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Đáp án

Chọn C
Chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định.

doctailieu.com
Tải về
Back to top