Hướng dẫn giải bài 5 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định đại lượng của trạng thái khí từ đó đưa ra lựa chọn đúng

Đề bài

Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?

A. Thể tích.                             B. Khối lượng.
C. Nhiệt độ tuyệt đối.                   D. Áp suất.

Đáp án

Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.
Chọn B.
Khối lượng không phải là thông số trạng thái của một lượng khí.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu