Hướng dẫn giải bài 5 trang 154 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định những tính chất của phân tử từ đó đưa ra lựa chọn dúng

Đề bài

Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?

A. Chuyển động không ngừng.
B. Giữa các phân tử có khoảng cách.
C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Đáp án

Chọn C

Tính chất không phải là của phân tử: có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.

doctailieu.com
Tải về
Back to top