Mục lục bài học

Cách giải bài 5 trang 123 sgk đại số lớp 10

Tính trung bình mức thu hoạch sản lượng của các hợp tác xã

Đề bài

Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của ba hợp tác xã ở địa phương V như sau

Cách giải bài 5 trang 123 sgk đại số lớp 10
Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ ba hợp tác xã kể trên. 

Đáp án:

Cách giải bài 5 trang 123 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top