Hình học lớp 10 đáp án bài 4 trang 94 sgk

Xác định đường thẳng đi qua một điểm cố định và song song với đường thẳng đã cho

Đề bài

Đường thẳng đi qua điểm M (1;0) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y +1 = 0 có phương trình tổng quát là

Hình học lớp 10 đáp án bài 4 trang 94 sgk

Đáp án
Hình học lớp 10 đáp án bài 4 trang 94 sgk
Vậy chọn C

doctailieu.com
Tải về
Back to top