Hình học lớp 10 đáp án bài 4 trang 80 sgk

Cho hai điểm cố định không trùng nhau, viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm đó

Đề bài

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm M (4;0)N (0;-1)

Đáp án

Phương trình đường thẳng MN

Hình học lớp 10 đáp án bài 4 trang 80 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top