Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 4 trang 72 sgk Toán 5 tiết luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài 4 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học luyện tập chung

Bài 4 Luyện tập chung : Tìm x:

a) 0,8 ᵡ x = 1,2 ᵡ 10

b) 210 : x = 14,92 – 6,52

c) 25 : x = 16 : 10

d) 6,2 ᵡ x = 43,18 + 18,82

Đáp án

a) 0,8 ᵡ x = 1,2 x 10

0,8 ᵡ x = 12

x = 12 : 0,8

x =15

b) 210 : x = 14,92 – 6,52

210 : x = 8,4

x = 210 : 8,4

x = 25

c) 25 : x = 16 : 10

25 : x = 1,6

x = 25 : 1,6

x = 15,625

d) 6,2 ᵡ x = 43,18 + 18,82

6,2 ᵡ x = 62

x = 62 : 6,2

x = 10

doctailieu.com
Back to top