Mục lục bài học

Hướng dẫn cách làm bài 4 trang 50 sgk đại số lớp 10

Xác định chính xác các tham số của parabol khi biết rằng nó đi qua những điểm cố định cho trước

Đề bài: Xác định a, b, c biết parabol Hướng dẫn cách làm bài 4 trang 50 sgk đại số lớp 10 đi qua điểm A (8;0) và có đỉnh I (6; -12)

Đáp án:

Parabol đi qua điểm A (8;0) nên tọa độ điểm A là nghiệm đúng của phương trình parabol ta có:

Hướng dẫn cách làm bài 4 trang 50 sgk đại số lớp 10

Parabol có đỉnh là I (6; -12) nên ta có:
Hướng dẫn cách làm bài 4 trang 50 sgk đại số lớp 10

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu