Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 187 sgk

Có cách nào phân biệt các chất rắn, cách phân biệt nào là đúng trong các cách được đưa ra

Đề bài

Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình.
B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.
C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.
D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Đáp án

Các chất rắn được phân thành hai loại: kết tinh và vô định hình.
Chọn B
Các chất rắn được phân thành hai loại: chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 187 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu