Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 162 sgk

Xác định hệ thức không phù hợp với định luật Sác-lơ và đưa ra lựa chọn đúng

Đề bài

Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sác-lơ ?

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 162 sgk

Đáp án

Chọn B
Hệ thức không phù hợp với định luật Sác - lơ là: Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 162 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu