Hướng dẫn giải bài 4 trang 132 sgk Vật Lý lớp 10

Có thể biểu diễn công suất bằng tích của những đơn vị nào trong vật lý
Mục lục nội dung

Đề bài

Công có thể biểu thị bằng tích của
A. Năng lượng và khoảng thời gian.
B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.
C. Lực và quãng đường đi được.
D. Lực và vận tốc.
Chọn đáp án đúng.

Đáp án

Chọn C
Công có thể biểu thị bằng tích của lực và quãng đường đi được.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X