Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Đại Số lớp 10 đáp án bài 4 trang 123 sgk

Theo bảng lương của các nhân viên trong một công ty, tính số trung vị của bảng lương

Đề bài:

Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là như sau (đơn vị nghìn đồng):

                                                      dap-an-bai-4-trang-123-sgk-dai-so-lop-10
Tìm số trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Đáp án:

Bảng số liệu có giá trị, sếp các giá trị theo thứ tự không giảm ta được:

dap-an-bai-4-trang-123-sgk-dai-so-lop-10
 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đại Số lớp 10 đáp án bài 4 trang 123 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu