Mục lục bài học

Đại Số lớp 10 đáp án bài 4 trang 123 sgk

Theo bảng lương của các nhân viên trong một công ty, tính số trung vị của bảng lương

Đề bài:

Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là như sau (đơn vị nghìn đồng):

                                                      dap-an-bai-4-trang-123-sgk-dai-so-lop-10
Tìm số trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Đáp án:

Bảng số liệu có giá trị, sếp các giá trị theo thứ tự không giảm ta được:

dap-an-bai-4-trang-123-sgk-dai-so-lop-10
 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top