Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 110 sgk

Dựa vào những hình vẽ và tính chất của các dạng cân bằng lực, xác định rõ dạng cân bằng lực của từng hình

Đề bài

Hãy chỉ rõ dạng cân bằng của:
a) Nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây (Hình 20.7);

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 110 sgk

b) Cái bút chì được cắm vào con dao nhíp (Hình 20.8)
Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 110 sgk

c) Quả cầu đồng chất trên một mặt có dạng như Hình 20.9.
Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 110 sgk

Đáp án

Khi vật bị kéo ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có xu hướng:
- kéo nó trở về vị trí cân bằng, thì đó là cân bằng bền.
- kéo nó ra xa vị trí cân bằng, thì đó là vị trí cân bằng không bền.
- giữ nó đứng yên ở vị trí mới thì đó là vị trí cân bằng phiếm định.

a) Cân bằng không bền.
b) Cân bằng bền.
c) Quả cầu bên trái: Cân bằng phiếm định.
    Quả cầu trên cao: Cân bằng không bền.
    Quả cầu bên phải: Cân bằng bền.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 110 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu