Đáp án bài 4 trang 99 sgk Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn giải bài 4 trang 99 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập về tính chu vi hình tron

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho nửa hình tròn H (xem hình vẽ). Chu vi hình H là:

A. 18,84cm

B. 9,42cm

C. 24,84cm

D. 15,42cm.

bài 4 trang 99 sgk Toán 5

Đáp án

Độ dài nửa đường tròn là :

6 x 3,14 : 2 = 9,42 (cm)

Chu vi hình H là:

9,42 + 6 = 15,42 (cm)

=> Khoanh vào D.

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    05:16 AM
24/07/2018    05:16 AM
Back to top