Hướng dẫn giải bài 3 trang 93 sgk hình học lớp 10

Cho hai đường thẳng hãy tìm tập hợp tất cả các điểm các đều hai đường thẳng nói trên

Đề bài

Hướng dẫn giải bài 3 trang 93 sgk hình học lớp 10

Đáp án

Gọi M (x,y) là một điểm bất kỳ trong mặt phẳng, ta có:
Hướng dẫn giải bài 3 trang 93 sgk hình học lớp 10

Ta xét hai trường hợp
Hướng dẫn giải bài 3 trang 93 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top