Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 3 trang 79 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài 3 tiết luyện tập chung trang 79 sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 3 Luyện tập chung : Cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.

a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

b) Nếu từ cuối năm 2001 đến năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?

Đáp án

a) So với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

Số dân của phường đó đã tăng thêm:

101,6% - 100% = 1,6%

b) 1,6% của 15 875 người là:

15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dân của phường đó năm 2002 là:

15875 + 254 = 16 129 (người)

Đáp số

a) 1,6%;

b) 16 129 người.

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    21:52 PM
19/07/2018    21:52 PM
Back to top