Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 3 trang 76 sgk Toán 5

Hướng dẫn giải bài 3 trang 76 sách giáo khoa Toán lớp 5 luyện tập về tỉ số phần trăm : Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau ...

Đề bài: Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52 500 đồng. Hỏi:

a) Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b) Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

Đáp án bài 3 trang 76 sgk Toán lớp 5

Tóm tắt:

Vốn : 42 000 đồng

Bán : 52 500 đồng

52 500 : 42 000 = ….%

Lãi : …%

a) So với tiền vốn thì tiền bán rau bằng:

52 500 : 42 000 = 1,25 = 125%

b) Người đó đã lãi:

125% - 100% = 25%

Đáp số: a) 125%; b) 25%

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm: 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top