Đáp án bài 3 trang 63 sgk hình học lớp 10

Tiếp tục xác định tính đúng sai của các biểu thức, lần này là hàm sin

Đề bài

Cho Đáp án bài 3 trang 63 sgk hình học lớp 10 là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án bài 3 trang 63 sgk hình học lớp 10

Đáp án

Chọn C vì Đáp án bài 3 trang 63 sgk hình học lớp 10 còn các giá trị lượng giác khác của Đáp án bài 3 trang 63 sgk hình học lớp 10 đều nhận giá trị âm

doctailieu.com
Tải về
Back to top