Mục lục bài học

Hướng dán làm bài 3 trang 62 sgk đại số lớp 10

Chúng ta giải các bài toán đố từ điều kiện cho trước của đề bài

Đề bài: 

Có hai rổ quýt chứa số quýt bằng nhau. Nếu lấy 30 quả ở rổ thứ nhất đưa sang rổ thứ hai thì số quả ở rổ thứ hai bằng một phần ba của bình phương số quả còn lại ở rổ thứ nhất. Hỏi số quả quýt ở mỗi rổ lúc ban đầu là bao nhiêu?

Đáp án:

Gọi x là số quýt chứa trong một rổ lúc đầu. Điều kiện x nguyên vào x >30
Lấy 30 quả ở rổ thứ nhất đưa sang rổ thứ hai nên số quýt trong rổ thứ nhât còn x - 30, số quýt trong rổ thứ hai là x + 30
Theo đầu bài lấy 30 quả ở rổ thứ nhất đưa sang rổ thứ hai thì số quả ở rổ thứ hai bằng một phần ba của bình phương số quả còn lại ở rổ thứ nhất nên ta có phương trình:

Hướng dán làm bài 3 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy số quýt ở mỗi rổ lúc đầu là 45 quả.

doctailieu.com
Tải về
Back to top