Mục lục bài học

Bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 49 sách giáo khoa đại số lớp 10

Đề bài: Xác định parapol Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10 biết rằng parabol đó:

a. Đi qua hai điểm Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10 

b. Đi qua điểmHướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10 và có trục đối xứng là Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
c. Có đỉnh là Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10

d. Đi qua điểm Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10 và tung độ của đỉnh là Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
 

Đáp án bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10

a. Vì Parabol đi qua Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10 nên tọa độ của M là nghiệm đúng của phương trình parabol:

    Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10

Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
 

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 50 SGK Toán 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top