Cách giải bài 3 trang 186 sgk Vật Lý lớp 10

Thế nào là chất rắn vô định hình, nêu tính chất của loại chất rắn này

Đề bài

Chất rắn vô định hình là gì?  Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này?

Đáp án

Chất rắn vô định hình là các chất không có cấu trúc tinh thể và do đó không có dạng hình học xác định.
Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định. Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X