Vật Lý lớp 10 đáp án bài 3 trang 165 sgk

Sự nở đẳng áp của chất khí là gì và viết phương trình về sự nở đẳng áp

Đề bài

Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí.

Đáp án

Trong quá trình đẳng áp của 1 lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 3 trang 165 sgk
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 3 trang 165 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu